ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
Techniques For

Techniques For

For guys all across the world there's usually a burning issue -- how on Gods planet do I really develop a beard. First of all this can be a great enquiry, and not one which has a simple solution. Numerous men will probably completely forget and also go on with life, but for many it becomes an obsession.
Many a good male has attemptedto grow a beard. There will come a time in most young men’s lifespan when he wants to grow a beard and I’ll guarantee that it looked absurd - accurate? I am going to change that my good friend, for ever.
Beards . . . specifically what do they really do? Beards determine you as a strong male, give you confidence and then make folks take notice of you. Beards bring men together to unite as one - to stand shoulder to shoulder. However it is extensively recorded that quite a few men seem to be in a position to grow beards a lot more quickly than others!. Having said that, this is simply not due to the natural difference and hereditary diversities in males, that is a frequent misconception. we will help you grow a great beard with this article.
1-Start from afresh


When growing a beard, start from not a thing, give yourself a very close shave and start with clean slate. Shave properly though, make sure to utilize a conditioning agent and moisturise the actual skin after. taking the proper measures will certainly cut down inflammation and / or shaving rash due to shaving.Please before you shave, carefully rinse by using a cleaning face wash to clean out any pores and take away just about any old skin debris - this can’t be stressed sufficiently. Following the prep work period ensure that your skin is utterly dry and implement a small number of pre-shaving treatment oil to the skin . . . this may minimize almost any inflammation further.
Persistence - Overcome the itch!


For the initial months, your facial beard may be itching, no your facial hair Will undoubtedly be itchy.


The horrible itch is caused by the days accumulation of dirt, the dead skin cells and your skin losing hydration due to temperature, central heating, direct sunlight and just general external circumstances which can be out with your own command. It’s simply the beginning stages in which this can be a downside, nonetheless it can occur within the first few months. Keeping your beard trimmed and also tidy won’t make any difference, it will probably still itch. It’s really worth considering that it won’t last permanently and it’s primarily attributable to the coarse hairs breaking through and widening your hair follicle.Make sure that you are making use of beard oil at the start as it will probably ease the itchiness. The itchiness can last for not less than several months so expect this phase for quite a while to come.
**P.S.Beard oil will be shiny, don’t want a shiny facial beard? No problem, simply just put it on the oil during the evening and leave it in. Once you get up in the morning hours start using a moisturizer to maintain the gentleness the whole day - they don’t leave precisely the same shine, and furthermore don’t work as effectively as the oils.
Find a shape that suits you


Beard jealousy is often a terrible problem? don’t have away in early stages given that somebody you know posseses an impressive beard, not all beard fits every single face, beards have protocols together with guides - thus be vigilant! the web is packed with style guidelines and also useful information on beard shapes, have an understanding of your own face form and how an actual beard will go well with your face. You may even go and check out a specialist barber to make the very first cut and simply preserve the form at your leisure. In any event, it’s really important that you simply stick via your beard decision seeing that it’s tricky to change your mind.
Play to your strengths


We have established that growing a beard is very difficult, The benefits are there without a doubt, but once you go there you'll need to be fully committed. When your facial whiskers reach the preferred length, The job won’t simply cease, you’ll still need to keep an eye on things. Keep a barber as a close friend, you'll definitely not regret that choice , they are able to supply you with help with when to trim to the preferred length and give you advice concerning how to keep your beard looking its most desirable. It’s not set and forget. Beards may also be costly, a cut from a good barber can cost about approximately £15 : £45 and you will want to get this done for the initial a few months.
Got a blotchy beard? This in most cases it won’t be considered a problem because the beard grows and the hair will handle the areas. For anybody who is anxious you can always talk to your own barber. I believe you can understand how vital this specific partnership could become if you wish to maintain a fantastically constructed along with spectacular beardbeard oil

Be a proud bearded gentleman, appreciate it as well as wear it with the highest pride.

Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่