ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
You'll Want To Acquire Assistance For Virtually Any Criminal Problems

You'll Want To Acquire Assistance For Virtually Any Criminal Problems

An arrest is just the starting point of a lengthy process that an individual won't be able to deal with on their own. Even in case they feel they understand a whole lot about criminal law, they are going to wish to make contact with a attorney finder to be able to receive the assistance they're going to have to have in order to get a better final result for their particular situation. A person will desire to make sure they talk to an attorney regarding their particular arrest to find out exactly what might be carried out to see if the charges might be thrown out or even lessened. This can help minimize the effect of the arrest on their particular everyday life.

If perhaps someone has been arrested, they're going to be facing substantial penalties that can influence their future. For instance, several arrests could effect their own capability to discover a job after their own sentence is completed. This could substantially change the course of their particular life as well as make it more challenging for them to uncover a job they are going to adore. As an alternative, they are going to want to talk with a legal professional to be able to learn far more regarding precisely what can be done in order to limit the impact the arrest has on their life. It might be conceivable to have the charges against them dropped, which suggests they won't have to be worried about having a criminal history. It might additionally be possible to have the charges reduced to a charge that isn't likely to have nearly as much of an effect on their future.

In case you were arrested for just about any reason, you will not want to try to handle this all on your own. There is a lot that could be accomplished to be able to aid you if you're going to get in touch with a legal representative straight away. Pay a visit to the web site for a lawyer right now to understand a lot more about exactly how they're able to assist you and to setup a time to be able to talk to them about your scenario.
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่