ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
You'll Wish To Get Assistance For Just About Any Criminal Difficulties

You'll Wish To Get Assistance For Just About Any Criminal Difficulties

An arrest is just the start of a long process that somebody can't take care of by themselves. Even in case they think they comprehend a lot regarding criminal law, they will need to make contact with a divorce attorney near me to be able to get the help they'll have to have to be able to receive a far better final result for their situation. A person will desire to be sure they'll consult with a legal representative with regards to their arrest to be able to learn exactly what can be accomplished in order to check if the charges can be dismissed or perhaps reduced. This can help minimize the influence of the arrest on their own daily life.

In case somebody has been arrested, they'll be facing considerable penalties that might impact their particular future. As an illustration, some arrests might influence their particular capacity to find employment after their sentence is done. This might significantly alter the course of their life and make it harder for them to locate a job they will really like. Instead, they'll wish to speak to an attorney to learn far more with regards to precisely what may be accomplished to be able to lessen the effect the arrest has on their life. It could be feasible to have the charges against them dropped, which suggests they will not have to be concerned about having a criminal background. It could furthermore be actually possible to have the charges lowered to a charge that isn't going to have as much of an effect on their own future.

If you have been arrested for just about any reason, you don't desire to attempt to cope with this all on your own. There's a lot that might be done in order to assist you if you'll make contact with a legal representative right away. Check out the site for a lawyer today to be able to learn more concerning precisely how they are able to help you and also in order to set up a time to talk with them about your predicament.
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่