ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
Make Certain You're Going To Have Your Roofing Checked After A

Make Certain You're Going To Have Your Roofing Checked After A

The majority of storms are going to do minimal harm to a home. Nevertheless, whenever the storm will be incredibly bad or possibly the homeowner hears something that sounds like something struck the rooftop during the course of the storm, they will need to make certain they'll make contact with neighborhood installing metal roofing for an assessment. This will enable them to decide if the roofing was damaged whatsoever during the storm and also precisely what can be achieved to restore it as rapidly as is possible.

Even modest destruction might be undesirable to the roofing if it's not repaired as speedily as is possible. Home owners who don't have their particular roof top looked over if perhaps they will suspect any kind of damage might leave a weakened area without repair long enough for it to be larger and also start harming within the home. It may be some time before they discover destruction in the house and, at this stage, there will probably be a great deal of destruction which will have to be restored. In case they have their house examined, they could check to be able to be sure it really is in good shape as well as have any deterioration mended rapidly before it will become considerably worse. Usually, it will not be expensive if the repairs are carried out as quickly as is possible as well as before the damage worsens.

In case you've lately been through a bad storm in your town and you believe the roofing could be impaired, roofing companies may help. Check out the site for a roofing company right now to understand a lot more regarding exactly how they are able to help and to determine precisely how simple it is to actually have your roof looked over. In case there is just about any deterioration, having it checked out quickly could save you lots of money over time.
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่