ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
Precisely What You'll Want To Do When You Want To Resell Your Vehicle

Precisely What You'll Want To Do When You Want To Resell Your Vehicle

If perhaps ever you might have awakened thinking, "I've just got to sell my car today," well, you're not the only one. Generally there comes a particular time in nearly every person's daily life when they find they feel they have to promote a certain vehicle. It could be that the actual driver they should give a auto is inexperienced, so they feel that a somewhat safer collision score is needed. It could be that it is actually essential to buy a cheaper vehicle as a result of a bigger commute. Many individuals discover they must wind up in a bigger sort of auto because the size of their family group is about to grow. Other folks need a particular kind of vehicle a result of the demands connected with their own work or maybe private pursuits. Irrespective of your specific purpose, in order to advertise today, then you will be happy to find out you should have absolutely no difficulty discovering sell my car online when you search the web.

One number of car owners to go on to profit greatly because of this uncomplicated on-line availability tend to be those men and women who actually have higher end and much more unique (and in addition more costly) vehicles, the sort that has the particular potential to turn out to be collector's items in the longer term if they're not presently. Car marketing has not been less complicated when you'll get a respectful offer back in just 20 min! In particular since you have 3 days to think about it and make a decision if you'd like to take the particular offer, or not! All you have to accomplish is definitely send in two or three components of essential information, for instance the auto's VIN and you will be there!
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่