ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
Put On Those 60's Beads And Bells With Pride - You've Got Lots Of Mates

Put On Those 60's Beads And Bells With Pride - You've Got Lots Of Mates

Hippie clothing when it comes to today's scene is almost as enjoyable as was getting to be a hippie in the 60's. Those hippies are viewed as "first generation" hippies today, and every new year there are a lower number of them. Many who survived that iconic decade continued to at least partially re-enter the real world. Regrettably, even so, they are being picked off by the very same party poopers as the rest individuals, these C's: cancer, cardiovascular disease, and cirrhosis with the liver. Many, likely, passed on through an excessive dose of reality. Truth is not every person's strength. True hippies understand that becoming a hippie is a issue associated with the heart. Hippies associated with both yesterday along with nowadays look for a higher state of focus. They desire little more than to generate equality and also cultural justice for all, peacefulness, and also a harmonious relationship.

Obviously, today's hippie era normally takes the emotions which had been stated then and makes them fresh once again, applying them just like an overlay to many today expanding to social maturity in the millennial generation. hippie style clothing stores are generally vibrant, gorgeous, comfy, colorful as well as meaningful. With one way of looking at it, they have got a chance to successfully find out the feelings regarding like intellects while in the general public venue, perhaps between crowds of strangers. Nearly any time that you peer out throughout a large group of individuals and then locate a good scattering of tie-dyed shirts, beads, and bandanas, you'll find your current heart moving, by some means unusually cheered through the sight. In the event that you might be something like other individuals out there today, you are going to very likely see you come to feel right at home.
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่