ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
You Could Need To Take A Look At Unique Possibilities For Furniture

You Could Need To Take A Look At Unique Possibilities For Furniture

When somebody would like more furniture for their own residence, they may want to check into furniture that's not typical. Although bean bags are extremely common for kid's rooms as well as game rooms, many people are now opting to obtain a giant bean bag chair lounger chair for their own living room to permit every person to be comfy when they're watching television or perhaps spending time together. Despite the fact that this isn't the typical seat that's found in properties, they are amazingly comfortable and the perfect possibility for many residences.

Those that need something a bit different may want to take some time to be able to look at the brand new bean bags that are available. A number of them happen to be much larger than they used to be, which suggests they can fit more people at once. Furthermore, they are well-made to be sure they are very easy to really clean if needed and also to be sure they are going to be very durable. Homeowners may pick from a lot of options to be able to be sure they discover the one that's likely to be great for anyplace in their own property. When the bean bag arrives, the only problem could be figuring out who gets to use it initially. They're unbelievably cozy, therefore everyone is going to wish to try it out.

If perhaps you happen to be searching for new furniture for your property, go ahead and look into your possibilities for getting a giant bean bag right now. Take a look at the webpage to understand far more regarding how big they are as well as in order to discover the best one for your house. You are going to enjoy having a cozy spot for every person to use anytime you might be watching a movie or just relaxing in the home.
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่