ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
Uncover Just One Great Way To Update Your Fence Right Now

Uncover Just One Great Way To Update Your Fence Right Now

Whilst the fence could have looked fantastic whenever it was new, after time it might begin to appear a bit worn down. A small amount of paint can renew the look of the wooden fence, however it won't shield the top of the fence plus the post caps that happen to be on the fence now can be much too worn down to be able to fix. Instead, a person might desire to look at the American Made fence post caps currently available in order to uncover ones that will help their own fence look really good once more.

A superior quality fence post cap will help protect the fence posts and can add a little something extra to the visual appeal of the fence. Today, there are a variety of distinctive designs available for the individual to be able to select from and therefore they might pick the color they'll desire if perhaps they don't want to stay with one to be able to match up plain wood. Alternatively, they are able to pick one in order to match the color of their particular home or the color they are going to work with in order to paint the fence. This could produce a spectacular new look for the fence and help it to look wonderful once more. Individuals who need to see exactly what their possibilities are can effortlessly look online.

If you want to give your fence a whole new look, check out the website for 4x4 post caps now. They have a massive assortment available today and also may assist you to discover exactly what you're going to need. Next, you'll be able to quickly purchase each of the ones you'll require on the web page and they'll be transported to your home as speedily as possible. Go on and get started looking for the correct fence posts for your property now. Before long, your fence will look brand new once again and also your property can look a lot more magnificent as a result.
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่