ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
Ensure Your Air Conditioning Equipment Is Definitely Working Properly

Ensure Your Air Conditioning Equipment Is Definitely Working Properly

Corporations have to have controlled settings for their particular employees as well as buyers. In the summer, they're going to be required to have operating ac units to make certain the structures are not likely to be hazardous to be able to work in. Even so, their air conditioning may break down after a while and won't work effectively whenever they'll need to have them. This will result in increased utilities or a lack of cool air inside the structures which could next bring about heat connected concerns for workers as well as clients. Businesses who notice anything at all wrong with their particular air conditioner may need to contact a professional for commercial air conditioning repair immediately.

It is crucial for companies to be sure they'll get the help they'll need to have as speedily as is possible. Even though commercial ac units can be comparable to home ac units, they are usually harder to work on and require more work than the home air conditioning equipment can have to have. This indicates the business can need to contact a specialist who has knowledge about commercial air conditioners and also who is going to be able to have it repaired as speedily as is possible. They may need to consider who they can make contact with ahead of time to be able to be sure they're able to have a specialist reach their location as rapidly as is possible whenever they'll detect even a tiny challenge with their air conditioning.

For the health and safety of anyone inside the structures, the air conditioning unit has to be working properly in the summer. In case you have seen any problems with your air conditioning equipment, ensure you will make contact with a professional who can handle an air conditioning commercial as quickly as is feasible. They're going to get it repaired straight away to make sure you could keep the building cool irrespective of just how hot it can be outside.
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่