ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
Now There Is An Acceptable Shower Present On The Market For Anybody

Now There Is An Acceptable Shower Present On The Market For Anybody

A good number of infant get togethers tend to be offered with regard to first time pregnant mommies, as well as it really is usually expected the guests definitely will each provide a baby shower present using these products with the brand new child. An important new baby demands several things. Many people will come with expensive gifts, either as they are associated withfamily from the mother-to-be, or maybe are close pals with her. Nevertheless, fifty percent of the pleasure of a child shower will be asking everyone! Persons via work, people from church, individuals from a fitness center. Every person's life on earth and social lives in today's modern world are generally complex, then one probably will discover a fresh friend inside the truly oddest of locations.

Due to the fact infants are going to need elements similar to pampers diapers and infant wash for countless years right into the future, almost any unique as well as everyday good friend may easily arrive having such a best baby gifts and recognize beforehand it will turn out to be gratefully received. Moms and dads within a strict budget, like those who are still with grad institution, or even who're wanting to live from a single income, any time asked, often state they prefer wise products such as apparel which are presently somewhat large, or even a carrier involving diapers. Even now, those who love the newborn, the woman, the father or even any of the grandparents frequently desire the satisfaction involving giving one thing beneficial as well as specific, just because they're able to. Consequently, it is usually smart to expect to be bombarded with presents regarding all sorts, specifically when the newborn will be the first little one for either aspect from the loved ones. Take pleasure in the moment
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่