ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
You May Want To Take A Look At The Variety Available Online

You May Want To Take A Look At The Variety Available Online

People who are pregnant as well as who wear scrubs to work will need to be sure they have a range of possibilities so they can discover a maternity nurse uniform they will be comfy in and that's going to look wonderful for them. While there may be several choices accessible in the community, it's typically going to be a far better strategy for an individual to take a look at the variety obtainable over the internet so they'll have many more options and therefore may find exactly what they desire effortlessly.

When an individual looks via the internet, they are going to discover they'll have a great deal more options obtainable to them. It's crucial for them to cautiously take into account their particular size right now as well as make certain the clothing they'll obtain are meant for expectant women. These scrub uniforms are designed to grow along with them while still looking great so an individual doesn't have to continue purchasing new clothing as their particular pregnancy moves along. On the internet, they are going to be able to select from many styles and also colors to be certain they will not have to surrender their personal style because they need uniforms for their pregnancy and also they are going to be able to have anything at all they'll obtain sent to their property quickly. This can suggest they could begin using them whenever they want.

In case you will need to buy uniforms and also you happen to be pregnant, you're going to wish to be sure you're going to have a large assortment of clothes to be able to select from so you're able to select just what you are going to prefer. Take a little time in order to take a look at these cheap cherokee scrubs online today in order to discover precisely how many options are now available for you and to be able to discover precisely what you're going to require now.
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่