ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
Select Very Carefully To Uncover The Correct Lift Kit For Your Vehicle

Select Very Carefully To Uncover The Correct Lift Kit For Your Vehicle

Those who are thinking about lifting their pick up truck have quite a few possibilities available to them. It's not as easy as merely picking up a kit and starting out as they will wish to be sure they acquire the proper suspension lift kits. Pick up truck owners are going to want to think about their options and their particular spending budget carefully to ensure they'll choose the right one along with have the ability to add it to their truck.

With the quantity of lift kits obtainable, it is a good suggestion for an individual to understand exactly what they will desire before they begin shopping. If they only want to lift the truck a small amount, there are kits made for this. If they would like to lift it significantly, they'll want to locate a kit which includes this capacity. Lift kits could range from affordable to extremely expensive, therefore the individual can desire to contemplate their particular budget as well. Normally, those lift kits that do not raise the pickup truck as far will likely be less expensive, therefore they may be a fantastic choice for those who have a restricted price range. After they understand just what they're looking for along with exactly how much they're able to spend, they are able to take a peek online at all their options and find a lift kit that will be ideal for them.

If you might be thinking about buying a lift kit for your pickup truck, it really is a good idea to carefully take into account exactly what you want along with your price range to assist you to restrict all the possibilities. Next, it is possible to visit this web site in order to locate a truck suspension lift kit which is going to meet your needs exactly.
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่