ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
You Can Clear Out Your Home Without Throwin Away Just About Anything Important

You Can Clear Out Your Home Without Throwin Away Just About Anything Important

After living in a property for quite a while, it could seemingly get a little bit full. With youngsters, hobbies, and also work brought home, there might be too much in the house to cope with frequently. Instead of clearing out the house and getting rid of items which might be sentimental or perhaps needed every now and then, the house owner may want to look into renting a secure self storage unit. By renting storage, they could very easily store every little thing they do not make use of constantly as well as have much more room for just what they need.

It could be challenging to thoroughly clean a property that has way too many things inside. It can also be difficult to keep track of everything in case it's disorganized simply because there's way too much stuff in it. Homeowners who would like to be sure they'll have plenty of room for the important things they'll need to have as well as might wish to clear out a number of the items they don't use or that they only use occasionally. Nevertheless, in case they will not wish to eradicate these kinds of items, they will have to have somewhere to put them. A storage space permits them to keep all their things outside the home to allow them to access them when required.

In case you may have some items inside your house that you won't use often and also need to eliminate to have far more space in your home, take some time to be able to explore Storage Units right now. Pay a visit to the webpage to be able to find out far more about exactly how you can rent a storage unit as well as how you'll be able to decide the size you're going to require so that you can store every little thing you are going to need as well as clean out your residence without disposing of everything.
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่