ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
Understand How You Are Able To Locate The Proper Land

Understand How You Are Able To Locate The Proper Land

People that wish to purchase a big parcel of land are likely to wish to make sure they're careful with just what they acquire. They may have an idea of what they'll desire to use the land for or they may just need a lot of property so they can have a lot of privacy as well as not have to be concerned about neighbors. Any time they're looking for a large parcel of land, they could desire to consider purchasing a ranch for sale. In order to accomplish this conveniently, they're going to desire to talk with a realtor.

It can be a good idea for the individual to visualize what they will prefer before they'll begin considering their possibilities so they're going to be able to restrict their possibilities easier. Whenever they'll have a solid idea of exactly what they will desire, the next thing may be to speak to a real estate agent in order to get started looking at what exactly is obtainable. The individual could desire to browse the web-site for the realtor to be able to observe precisely what terrain is for sale and to be able to learn more with regards to precisely what their possibilities are to enable them to limit their own possibilities to just a few properties they may be thinking about. Next, they're able to talk with the real estate agent in order to receive the aid they will need to have in order to find the correct one for them.

If perhaps you're searching for a sizable plot of land to purchase, be sure you are going to think of what you are going to prefer. After that, take a look at this site in order to find cheap rural properties for sale today. You are able to then meet with a real estate agent in order to acquire the aid you require in order to find as well as acquire the terrain you will want.
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่