ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
Ensure You're Obtaining The Right Quantity Of Child Support

Ensure You're Obtaining The Right Quantity Of Child Support

Whenever one parent is actually the main parent for a child, they should receive support payments to help handle the expense of raising their own kid. This is generally ordered as the custody is established. Nonetheless, the amount might have to be modified over time. A parent or gaurdian who can child support department can desire to make sure they may be receiving the correct quantity as their particular youngster grows.

If perhaps the mother or father paying the support has received a raise at their own job, they can need to pay more for the support of their particular little one since the support is frequently based on the earnings of the parents. The mother or father that's getting the support can request a hearing to figure out if they can receive much more support as a result of the salary increase and also, if that's the case, exactly how much the amount should increase. This is actually the starting point in having the court ordered quantity increased so they are able to make certain they may be obtaining the correct sum of support for their youngster. Often, it's going to be a wise idea for the mother or father to speak to a lawyer prior to requesting the increase in order to be certain it will be a wise decision and also in order to make sure everything is carried out appropriately so the increase shall be court ordered for them.

If you happen to be obtaining support for your child from the other parent as well as you wish to be certain you are receiving the right amount, it might be a good suggestion for you to talk with an attorney today. Stop by the web-site of a legal professional right now to find out a lot more regarding child support and also with regards to just how you might obtain their particular assistance for your scenario straight away.
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่